Go Away Mr. Tumor

An imaginative woman copes with a debilitating form of cancer by remaining optimistic and spending time with her friends.

Genre: , Romance

Actor: Bai Baihe , Daniel Wu , Zhang Zixuan , Li Yuan , Lui Ruilin , Cheng Yi , Shen Teng

Director: Yan Han

Country: China

Duration: 85 min

Quality: HD

Release: 2015

IMDb: 6.6